آرشیو ماهانه - اسفند ۱۳۹۵

کلپروتکتین

راه اندازی آزمایش Calprotectin در نمونه مدفوع

Calprotectin هترو دایمری از پروتئین های متصل شونده به کلسیم است که در سیتو پلاسم نوتروفیل ها قرار داشته و در غشاء مونوسیت ها بیان می گردد. این ماده قریب به 60% پروتئین های سیتوپلاسم نوتروفیل ها را تشکیل داده و به دنبال فعال شدن نوتروفیل یا چسبیدن مونوسیت ها به اندوتلیال Calprotectin آزاد می گردد و ممکن است در سرم، مایعات بدن یا مدفوع به عنوان شاخص التهاب مورد ارزیابی قرار گیرد. این پروتئین فاز حاد پایداری زیادی در [...]