منابع عملی و دستورالعمل پزشکی

آخرین ویرایش غربالگری سلامت جنین ۹۶

آخرین ویرایش غربالگری سلامت جنین 96 در تست غربالگری سه ماهه اول بارداری دو نوع اندازه گیری به همراه سن مادر مورد استفاده قرار می گیرد تا ریسک سندرم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 محاسبه شود. یکی از این اندازه گیری ها با سونوگرافی خاصی انجام می شود که به آن اندازه گیری NT می گویند و دیگری آزمایش هایی است که روی خون مادر انجام می شود. اندازه گیری NT در سونوگرافی اندازه گیری NT با سونوگرافی خاصی که از ابتدای هفته 11(0+11)  تا انتهای هفته 13( [...]