قند خون دو ساعته (2hpp)

قند خون دو ساعته (۲hpp)

قند خون دو ساعته (2hpp)   روش آماده سازي براي آزمايش قند خون 2 ساعت پس از غذا لطفاٌ براي دست يابي به نتايج صحيح آزمايش به نكات ذيل توجه فرماييد. نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مي تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسائل مهم پزشكي يا درخواست بيش از اندازه و بدون نتیجه آزمايشگاهي گردد. شب قبل از آزمایش حد اقل 8 تا 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید. پس از [...]