دوران نوزادان و شیر خوارگی

دوران نوزادی وشیرخوارگی

دوران نوزادی وشیرخوارگی

دوران نوزادی وشیرخوارگی   دوران نوزادی از بدو تولد تا پایان یک ماهگی و دوران شیرخوارگی از پایان یک ماهگی تا 24 ماهگی را شامل می شود. آزمایش های ضروری در این دوران برای بررسی گروهی از بیماری های متابولیک در نوزادان (تعدادی از اختلالات سوخت وساز مادرزادی ) اختلالات هورمونی  و بیماری های خونی به کار می رود که در صورت تشخیص به موقع می توان از بروز آنها جلوگیری کرد و یا در برخی موارد از شدت آنها کاست. [...]