بخش پذیرش و جوابدهی

بخش پذیرش و جواب دهی

  بخش پذیرش پذیرش و جواب دهی به عنوان بخشی کلیدی و حساس در هر آزمایشگاه تشخیص طبی محسوب می شوند به طوری که نحوه ی عملکرد این دو بخش، نتایج سایر فرآیندهای دخیل در انجام آزمایش و عملکرد کلی آزمایشگاه را تحت الشعاع قرار می دهد. در این راستا تلاش آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی  بر این است تا با به کار گیری نیروی کار با تجربه و تحصیل کرده در این زمینه از بروز خطاهای قبل و بعد از انجام [...]