بخش میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی

معرفی بخش میکروب شناسی شناخت عوامل عفونی میکروبی با استفاده از روش های کشت یا مشاهده مستقیم، همچنین بررسی آنتی بیوتیک های موثر بر عامل عفونی مهاجم از مهمترین کارهای بخش میکروب شناسی آزمایشگاه امام خمینی می باشد عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST) و ارزیابی نمونه های سرولوژیکی برای بیماری های عفونی می باشد. [...]