بانوان بالاتر از 40 سال

آزمایشات سلامت بانوان 40 سال به بالا

آزمایشات سلامت بانوان ۴۰ سال به بالا

آزمایشات سلامت بانوان 40 سال به بالا برای بانوان 40 سال به بالا معاینه هاو آزمایشات بانوان کمتر از 40 سال توصیه می شود با تفاوت های زیر گرفتن عکس رادیولوژی از لگن و معاینه لگن که سالیانه توسط متخصص زنان و زایمان انجام می شود اندازه گیری فشار خون وکنترل فشار خون نوار قلب و بررسی عملکرد قلب توسط پزشک متخصص قلب معاینه سینه ها و پوست هر سال یکبار انجام ماموگرافی( سینه هر سال [...]