آزمایش GCT

GCT آمادگی لازم جهت انجام آزمایش

    GCT  آمادگی لازم جهت انجام آزمایش   انجام تست چالش گلوكز (GCT) كه يك تست يك مرحله ای است برای تشخيص زود هنگام ديابت حاملگی به تمامی مادران باردار در هفته 24 تا 28 حاملگی توصيه می شود. نحوه انجام : 1- برای انجام این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد 2-کاهش فعاليت و يا بستري شدن درطول 3روز قبل از تست نبايد وجود داشته باشد.فعاليت خود را درحد طبيعي حفظ کنيد 3-چنانچه معمولا پس از خوردن صبحانه دچار تهوع ، سردرد يا بيحالي [...]