آزمایش خون در مدفوع

آزمایش خون مخفی در مدفوع

آزمایش خون مخفی در مدفوع   گاهی اوقات خونریزیهای مختصری دربخشهای مختلف دستگاه گوارش اتفاق میفتد که به علت مقدارکم باچشم قابل دیدن نیست. بنابراین باید با روشهای آزمایشگاهی تشخیص داده شود.بهتراست این آزمایش در3 نوبت انجام شود.     برای انجام این آزمایش باید نکات زیررارعایت نمائید:   1) درصورت خونریزی ازلثه درحین تمیزکردن دهان ودنداندر طی 48 ساعت پیش ازانجام آزمایش ازمسواک زدن وکشیدننخ دندان اجتناب نمائید. 2) نمونه بایدسریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود.(كمتراز 1 ساعت)   3) نمونه مدفوع نباید با ادرار یا [...]