نویسنده - imlab

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون )

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون )

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون ) با توجه به افزایش روز افزون سرطان روده بزرگ (سرطان کولون ) در جامعه ، واحد تضمین کیفیت ازمایشگاه اقدام به تهیه پمفلت سرطان روده بزرگ (سرطان کولون ) نموده است در این پمفلت سعی شده این بیماری را به زبان ساده توضیح داده و راههای پیشگیری و شناخت بیماری را برای عموم مردم بیان نماید.

راه اندازی آزمایش NGAL

آزمایش NGAL یک بیومارکر تشخيصی بسيار با ارزش در ساعات اوايه ضايعات کليوی می باشد.که در خون و ادرار ظاهر می گردد. و به خاطر بالا رفتن سريع مقدار آن در خون و ادرار در آسيب های جزئی و اوليه کليه نسبت به کراتينين اهميت بسيار زيادی پيدا می کند. این آزمایش در آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی به صورت روزانه پذیرش و انجام می شود.

کلپروتکتین

راه اندازی آزمایش Calprotectin در نمونه مدفوع

Calprotectin هترو دایمری از پروتئین های متصل شونده به کلسیم است که در سیتو پلاسم نوتروفیل ها قرار داشته و در غشاء مونوسیت ها بیان می گردد. این ماده قریب به 60% پروتئین های سیتوپلاسم نوتروفیل ها را تشکیل داده و به دنبال فعال شدن نوتروفیل یا چسبیدن مونوسیت ها به اندوتلیال Calprotectin آزاد می گردد و ممکن است در سرم، مایعات بدن یا مدفوع به عنوان شاخص التهاب مورد ارزیابی قرار گیرد. این پروتئین فاز حاد پایداری زیادی در [...]